Մասնագիտության ընտրություն,որոշումների կայացում

Նպատակը-Սովորողների անձի տվյալների հիման վրա մասնագիտության գիտակցված ընտրության ապահովում:

Սովորողների բացահայտված անձնային որակներն  համադրել  կոնկրետ   մասնագիտությունների  նկարագրին:

Վարժությունների  կատարում ՙՙՀաջողակ  մարդու  որակները՚՚ և  ՙՙԳործարար մարդու  որակները՚՚. քննարկում  և  համադրում:

Վերջում` SWOT  վերլուծություն

Կատարող Լ.Խաչատրյան և Թ. Հովհաննիսյան